Regulamin konkursu – wygraj szczoteczkę

Art. 1. Organizator i cel Konkursu

1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Stomatologii Dentus Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Chełmińska 21, 87-100 Toruń zwaną dalej “Organizatorem”.

2. Celem Konkursu jest promocja marki Centrum Stomatologii Dentus.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Art. 2. Czas trwania Konkursu

  1. Konkurs będzie trwał od dnia 07.08.2023 r. do 21.08.2023 r. włącznie.

Art. 3. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b. nie jest pracownikiem Centrum Stomatologii Dentus Sp. z.o.o. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie komentarza ze zdjęciem pracy dziecka nawiązujący do tematu pracy: “Jak dbam o zdrowy uśmiech?” Z tytułu uczestnictwa w konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych
przez Uczestników Konkursu wydatków.

Art. 4. Przebieg Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest opublikowanie komentarza ze zdjęciem pracy plastycznej dziecka nawiązujący do tematu: “Jak dbam o zdrowy uśmiech?”

2. Zostanie wybrana 1 praca konkursowa.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Jury Konkursowe powołane przez Organizatora.

4. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty zakończenia konkursu na zasadach opisanych w Art. 6. niniejszego Regulaminu.

Art. 5. Zasady Konkursu

1. Jeden Uczestnik może opublikować jeden komentarz z pracą.

2. Zabronione jest publikowanie komentarzy naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

3. Zwycięzców Konkursu wybierze Jury powołane przez Organizatora.

Art. 6. Jury Konkursowe i zasady przyznawania Nagród

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora.

2. Jury Konkursu wybiera zwycięzców spośród autorów opublikowanych pod postem konkursowym komentarzy.

3. Wyniki zostaną podane na oficjalnym fanpage Centrum Stomatologii Dentus.

Art. 7. Nagrody

1. Nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator.

2. Laureatowi przysługuje prawo do jednej nagrody.

3. Nagrodą w konkursie będzie szczoteczka soniczna PHILIPS Sonicare For Kids HX6322/04 o wartości 210 zł brutto.

Art. 8. Przyznawanie Nagród i ich odbiór

1. Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu zawiadomi Zwycięzców – wysyłając informację o przyznaniu nagrody w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

2. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Uczestnika w terminie do 7 dni od momentu otrzymania wiadomości zawiadamiającej o wygranej, wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia nagrody oraz wskazania oddziału Centrum Stomatologii Dentus, z którego nagroda zostanie odebrana osobiście.

3. W wiadomości zwrotnej należy przesłać także zgodę na przetwarzanie danych w celu odebrania nagrody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Stomatologii Dentus Sp. z.o.o. ,z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 21, 87-100 Toruń w celu wydania mi nagrody. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w regulaminie Konkursu”.

4. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska lub pseudonimu używanego na portalu Facebook, zostaną wykorzystane jednorazowo do przekazania nagrody i będą przetwarzane do czasu przekazania nagrody, po czym zostaną usunięte.

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

6. O przyznaniu Nagrody Zwycięzca zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie do 5 dni od momentu wyłonienia zwycięzcy.

7. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody innej osobie wybranej przez Jury Konkursowe.

8. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę oraz zamiany jej na inną nagrodę.

9. Nagroda zostanie odebrana osobiście przez zwycięzców we wskazanym przez nich wcześniej oddziale Centrum Stomatologii Dentus Sp. z.o.o.

Art. 9. Roszczenia i reklamacje

1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego Regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi do 30 dni po zakończeniu Konkursu, pod rygorem
wygaśnięcia.

2. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu wykorzystując do tego wiadomość prywatną dostępną na profilu Facebook Centrum Stomatologii Dentus.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez zwrotną wiadomość prywatną na portalu Facebook.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Art. 10. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Konkursie poprzez opublikowanie komentarza z pracą konkursową dziecka. Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie, w tym na przetwarzanie omówionych w Regulaminie danych osobowych, a szczegółowo w Art. 11. Niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu.

Art. 11. Administrator danych i przetwarzanie danych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

2. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu w postaci nazwy użytkownika portalu Facebook (imię nazwisko lub pseudonim), będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji tego Konkursu.

3. Realizacja konkursu zakłada wyłonienie Zwycięzcy i w celu jego wyłonienia, dane z pkt. 2. będą przetwarzane.

4. Realizacja konkursu zakłada powiadomienie o wygranej i w celu powiadomienia Zwycięzcy, dane z pkt. 2. będą przetwarzane.

5. Realizacja konkursu zakłada wręczenie nagrody i w celu jej wręczenia, dane z pkt. 2. będą przetwarzane, o czym mowa także w Art. 8, pkt. 2-4 niniejszego Regulaminu.

6. Dane osobowe będą przetwarzane na czas trwania Konkursu, do momentu ogłoszenia wyników konkursu oraz wydania nagród Zwycięzcom Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia danych koniecznych do wyłonienia Zwycięzców Konkursu do Jury Konkursowego powołanego przez Organizatora, o którym mowa w Art. 6. niniejszego Regulaminu

8. Organizator nie zbiera i nie przetwarza innych danych osobowych, ani nie rozpowszechnia wizerunku osób biorących udział w konkursie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwą, nieodpowiedzialną działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.

10. Publikując komentarz z pracą konkursową wykonaną przez dziecko. Uczestnik bierze udział w Konkursie i tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu wzięcia udziału w Konkursie.