Regulamin udzielenia gwarancji Pacjentom

przez NZOZ Centrum Stomatologii Dentus

I. Definicje pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • NZOZ Dentus – NZOZ Centrum Stomatologii Dentus, NIP 9560004989 z siedzibą w Toruniu, świadczące usługi z zakresu stomatologii i ortodoncji,
 • Lekarz – osoba fizyczna, pracująca w NZOZ Dentus, świadcząca usługi i wykonująca zabiegi w powyższej placówce,
 • Pacjent – osoba fizyczna, będąca odbiorcą usługi wykonywanej przez NZOZ Dentus

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady udzielenia gwarancji pacjentom korzystającym z zabiegów oraz usług świadczonych przez NZOZ Dentus.
2. Korzystanie z usług oraz zabiegów NZOZ Dentus oznacza akceptację przez Pacjenta warunków określonych w Regulaminie.

III. Warunki udzielenia gwarancji

1. Warunkami udzielenia przez NZOZ Dentus gwarancji jest łączne spełnienie warunków wskazanych w pkt 2-4 poniżej.
2. Przed wykonaniem zabiegu Pacjent zobowiązany jest do szczegółowego poinformowania Lekarza o:

 • występujących dolegliwościach bólowych,
 • zażywanych lekach i istniejących chorobach, zwłaszcza tych, które mają niekorzystny wpływ na jamę ustną,
 • ewentualnej wcześniejszej historii leczenia w związku z istniejącą dolegliwością.

3. Po dokonaniu zabiegu objętego gwarancją Pacjent zobowiązany jest do:

 •  stosowania się do ustalonego Lekarzem planu leczenia oraz zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej;

stawiania się na wizyty kontrolne, zgodnie z ustalonym przez Lekarza harmonogramem wizyt;

 • regularne, tj. nie rzadsze niż raz na 6 miesięcy zabiegi higienizacji.

4. W przypadku wystąpienia wady albo schorzenia będącego następstwem wykonanego zabiegu, Pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu NZOZ Dentus, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej powstania lub 7 dni od jej wykrycia.

IV. Gwarancja i czas jej trwania

Gwarancja obejmuje następujące zabiegi:

 • Wypełnienie zębów – 1 rok
 • Wypełnienie zębów mlecznych – 6 miesięcy,
 • Stałe uzupełnienia protetyczne (mosty, korony) – 1 rok,
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 1 rok,
 • Pierwotne leczenie kanałowe z zakończoną odbudową zaleconą przez endodontę lub Lekarza prowadzącego zgodnie z harmonogramem leczenia – 1 rok

V. Skutki uwzględnienia gwarancji wypadku uwzględnienia gwarancji, Pacjentowi przysługuje prawo do bezpłatnego

1. W leczenia w zakresie wykrytej wady lub powstałego schorzenia. Nie dotyczy to schorzeń będących normalnym skutkiem wykonanych zabiegów.
2. Bezpłatne leczenie dokonane będzie w tej placówce NZOZ Dentus, w której wykonany był pierwotny zabieg.

VI. Wyłączenie gwarancji

1. Gwarancja od wykonanego zabiegu nie będzie uwzględniona w przypadku, kiedy Pacjent nie zastosował się do wymogów wskazanych w pkt III Regulaminu.
2. Gwarancja nie dotyczy również sytuacji, kiedy Pacjent:
a. przerwał zaplanowane leczenie i nie doprowadził do całkowitego wyleczenia,
b. użytkuje lub przechowuje uzupełnienia protetyczne niezgodnie z zaleceniami Lekarza,
c. nie zgłosił Lekarzowi wad w funkcjonowaniu wypełnień lub uzupełnień protetycznych,
d. samodzielnie dokonuje zmian lub przeróbek uzupełnienia protetycznego,
e. uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
3. Gwarancja nie obejmuje:
a. zabiegów wykonanych na wyraźne życzenie pacjenta, co zostało potwierdzone podpisem w karcie pacjenta;
b. prac protetycznych nieodebranych przez Pacjenta w terminie;
c. prac tymczasowych;
d. pierwotnego leczenia endodontycznego oraz ponownego leczenia endodontycznego;
e. leczenia kanałowego, jeśli konieczność takiego leczenia pojawiła się bezpośrednio po wypełnieniu zęba.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 1.08.2021 r.
2. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące gwarancji Pacjent może uzyskać wysyłając e – mail na adres: biuro@dentus.com.pl lub dzwoniąc pod numer 56 6634141

Toruń

ul. Chełmińska 21
tel. 56 62 259 25
kom. 502 451 146

Toruń

ul. Dziewulskiego 21
tel. 56 648 00 31
kom. 502 451 233

Bydgoszcz

ul. Waryńskiego 51
tel. 52 340 60 80
kom. 502 451 067

Bydgoszcz

ul. Curie-Skłodowskiej 60
tel. 52 307 00 25
kom. 570 343 200