Regulamin sprzedaży internetowej dentus.com.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy dokument (dalej: Regulamin) reguluje zasady zawierania umów drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.dentus.com.pl.
2. Pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć w sposób następujący:

I. Klient – osoba zawierająca umowę za pośrednictwem Serwisu;

II. Usługodawca – Centrum Stomatologii Dentus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruń (87-100), Chełmińska 21, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000944941, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9560004989, REGON: 870172894, kapitał zakładowy: 5.000 zł;

III. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.dentus.com.pl;
IV. Strona – Usługodawca lub Klient, zaś w przypadku użycia w liczbie mnogiej -Usługodawca oraz Klient.

3. Z Usługodawcą można kontaktować się za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

I. ul. Chełmińska 21, 87-100 Toruń
II. e-mail: biuro@dentus.com.pl
III. telefon: +48 502 451 146

4. Usługodawca będzie kontaktował się z Klientem za pośrednictwem:

I. poczty elektronicznej,
II. telefonu,
III. wiadomości SMS,
IV. formularzy zawartych w Serwisie.

§ 2. Osoby uprawnione do zawierania umów

1. Uprawnionymi do zawierania umów za pośrednictwem Serwisu są osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie, które nie zostały pozbawione lub ograniczone w zakresie zdolności do czynności prawnych).

2. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów, którzy zawierają za jego pośrednictwem umowy niezwiązane z ich ewentualną działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3. Bezpieczeństwo, wymagania techniczne i zakazane działania

1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia komputerowego (w tym także tabletu lub smartfona), posiadającego łączność z Internetem oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.

2. Korzystanie z Serwisu wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod Usługodawcę przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Klienta danych lub pieniędzy lub próba bezprawnego przechwycenia komunikacji pomiędzy Stronami. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, o których mowa wcześniej, Usługodawca stosuje różne zabezpieczenia, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Stronami (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala Kupującym zweryfikować, czy strona którą odwiedzają na pewno jest stroną Serwisu. Klientom zaleca się podjęcie kroków zwiększających bezpieczeństwo, a w szczególności:

I. każdorazowe, uważne weryfikowanie czy strona na której się znajdują, na pewno jest Serwisem (w szczególności, czy nie ma literówek w adresie oraz czy znajduje się przy nim symbol zielonej kłódki),

II. korzystanie z Serwisu wyłącznie na urządzeniach komputerowych zabezpieczonych programem antywirusowym oraz firwallem,

III. unikanie korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci Wifi.

3. Klient, jeśli posiada konto w Serwisie, zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych służących do logowania się na nie.

4. Klientowi zabrania się dostarczania do Serwisu treści bezprawnych oraz podejmowania działań destabilizujących jego działanie lub utrudniające korzystanie z Serwisu innym Klientom. W przypadku naruszenia tego zakazu, Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu.

§ 4. Konto

1. Umowy za pośrednictwem Serwisu można dokonywać przy użyciu konta oraz bez rejestracji.

2. Konto jest bezpłatną i opcjonalna usługą, której zadaniem jest ułatwienie Klientowi dokonywania zawierania umów za pośrednictwem Serwisu m.in. poprzez zapamiętanie danych Klienta, a także pozwala na łatwy dostęp do historii zamówień, dokumentów rozliczeniowych i innych ustawień. Dostęp Konta uzyskuje się za pomocą indywidualnego loginu i hasła.

3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta, dokonując stosownej dyspozycji w jego ustawieniach. Usunięcie Konta nie ma wpływu na obowiązki Stron wynikające z zamówień dokonanych przed usunięciem Konta.

§ 5. Usługa newslettera

1. Usługodawca udostępnia usługę newslettera polegającą na przesyłaniu informacji handlowych dotyczących oferty Usługodawcy.

2. Warunkiem otrzymywania newslettera jest wyrażenie odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Klienta.

3. Kupujący może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Usługodawcy lub kliknięcie w link rezygnacyjny znajdujący się w wiadomościach wysyłanych w ramach newslettera.

§ 6. Płatność

1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od zawarcia umowy, pod rygorem anulowania zamówienia.

2. Usługodawca udostępnia następujące metody płatności:

I. Przelew na rachunek bankowy o numerze 48 1140 2004 0000 3102 8059 6103,
II. BLIK.

§ 7. Voucher

1. Usługodawca umożliwia nabycie ze pośrednictwem serwisu vouchera o określonej wartości, służącego do opłacenia usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. W trakcie nabycia Vouchera, Klient określa imię i nazwisko osoby wyłącznie uprawnionej do jego wykorzystania.

3. Voucher ma postać fizycznego dokumentu zawierającego dane osoby, o której mowa w ust. 2, kwotę na jaką został wystawiony i informacje pozwalające na stwierdzenie jego autentyczności oraz daty ważności.

4. Usługobiorca jest zobowiązany, aby odebrać Voucher w jednej z placówek Centrum Stomatologii Dentus.

5. Jeśli na voucherze nie stwierdzono inaczej, voucher ważny jest przez dwa lata od jego zakupu. Oznacza to, że przed upływem tego terminu, osoba uprawniona do jego wykorzystania musi skorzystać z usługi Usługodawcy o wartości równej lub większej niż kwota vouchera. W przypadku upływu terminu, voucher traci ważność, bez prawa do rekompensaty dla Klienta lub osoby uprawnionej za jego niewykorzystaną wartość lub jej część.

6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.

§ 8. Usługi stomatologiczne

1. Zakup usługi stomatologicznej następuje w ten sposób, iż w pierwszej kolejności, za pośrednictwem innego kanału komunikacji (rejestracja telefoniczna, serwis Znany Lekarz, oprogramowanie Estomed) Klient ustala z pracownikiem Usługodawcy rodzaj usługi i termin jej wykonania, a następnie pracownik Usługodawcy udostępnia mu link umożliwiający mu potwierdzenie usługi oraz dokonanie płatności.

2. Kwota wpłacona za pośrednictwem Serwisu ma charakter zadatku. Oznacza to, że z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w przypadku niestawiennictwa Klienta w celu wykonania usługi w wyznaczonym miejscu i czasie, wpłacona kwota przepada na rzecz
Usługodawcy, zaś w przypadku niewykonania usługi z winy Usługodawcy, Klient ma prawo żądać dwukrotności wpłaconego zadatku. W przypadku, gdy do niewykonania usługi doszło z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron, zadatek zostaje zwrócony Klientowi w kwocie nominalnej w terminie 7 dni.

3. Każda ze Stron ma prawo do przesunięcia terminu wykonania usługi, informując o tym drugą Stronę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli informacja przekazywana jest telefonicznie, Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie tego faktu pocztą elektroniczną. Przesunięcie takie nie może jednak nastąpić później niż o godzinie 10:00 w dniu roboczym poprzedzającym ustalony termin wykonania usługi.

4. Postanowienie ust. 2 nie uchybia postanowieniom § 10.

§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ponosi prawną odpowiedzialność za zgodność świadczeń oferowanych w Serwisie z zawartą umową. Usługodawca zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zgodnie ze sztuką lekarską i aktualną wiedzą medyczną.

2. Jeśli wykonane świadczenie ma charakter dzieła w rozumieniu kodeksu cywilnego lub gdy zawierana jest umowa sprzedaży rzeczy, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. W ramach rękojmi Klient może żądać naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na pozbawiony wad, a w niektórych przypadkach – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy czy też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (przede wszystkim w sytuacji, w której Usługodawca odmówił naprawy lub wymiany, lub nie zrobił tego w rozsądnym czasie, pomimo wcześniejszego żądania, albo też gdy istotność wady uzasadnia brak wcześniejszego żądania naprawy lub
wymiany).

3. Ponadto, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli:

I. tak przewiduje Regulamin udzielenia gwarancji Pacjentom przez Centrum Stomatologii Dentus;

II. tak przewiduje odrębne oświadczenie gwarancyjne złożone przez producenta wyrobu medycznego zastosowanego przy wykonywaniu świadczenia medycznego.

4. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia ma charakter błędu medycznego, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

§ 10. Odstąpienie od Umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 3. Termin uważa się za zachowany, w przypadku nadania oświadczenia przed jego upływem. Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia, który został załączony do Regulaminu.

3. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

4. Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy dot. vouchera, Klient zobowiązany jest do zwrotu vouchera w terminie 14 dni. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do czasu zwrotu vouchera lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, jeżeli zażądał rozpoczęcia wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Usługodawcę.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, o których mowa w art. 38 ust. 1, 3-6 ustawy o prawach konsumenta tj.:

I. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

II. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

III. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

IV. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

§ 11. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące świadczeń Usługodawcy, należy składać na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazane w § 1 ust. 3.

2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym niż dodatkowe 14-dni.

3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności świadczeń z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

§ 12. Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Usługodawcą, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

I. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową;

II. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13. Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w przypadku, gdy:

I. zaistnieje siła wyższa,

II. nastąpi zmiana odpowiednich przepisów prawa lub zostaną wydane stosowne orzeczenia sądowe bądź decyzje administracyjne,

III. zaistnieją istotne zmiany w działalności Usługodawcy o charakterze biznesowym, w tym np. zmiany w ofercie lub w umowach z podmiotami trzecimi,

IV. w praktyce funkcjonowania Usługodawcy dostrzeżone zostaną postanowienia Regulaminu budzące wątpliwości interpretacyjne lub praktyki prowadzące do sprzecznego z zasadami współżycia społecznego nadużywania uprawnień przez klientów, niezgodnie z ich społeczno- gospodarczym przeznaczeniem.

2. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie w Serwisie jego nowego brzmienia oraz powiadomienia wszystkich Klientów, którzy mają w Serwisie konto. Po 15 dniach od takiego powiadomienia, wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać.

3. Klienci posiadający konto, którzy nie wyrażają zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązani są do usunięcia Konta. W przeciwnym razie nowa treść Regulaminu jest dla nich wiążąca.

4. Zmiana Regulaminu nie obowiązuje, w zakresie w jakim miałaby pogorszyć sytuację Klientów w stosunku do już zawartych umów.

§ 14. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się Regulamin Udzielania Świadczeń Zdrowotnych w Centrum Stomatologii Dentus oraz stosowne przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Centrum Stomatologii Dentus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chełmińska 21, 87-100 Toruń, biuro@dentus.com.pl Ja/My (*)  niniejszym informuję/informujemy (*)  o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*)  umowy dostawy następujących rzeczy (*)  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data
(*)  Niepotrzebne skreślić.

Toruń

ul. Chełmińska 21
tel. 56 62 259 25
kom. 502 451 146

Toruń

ul. Dziewulskiego 21
tel. 56 648 00 31
kom. 502 451 233

Bydgoszcz

ul. Waryńskiego 51
tel. 52 340 60 80
kom. 502 451 067

Bydgoszcz

ul. Curie-Skłodowskiej 60
tel. 52 307 00 25
kom. 570 343 200