Zapisz się na wizytę
Kontakt
Facebook
Instagram
YouTube

1
REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W CENTRUM STOMATOLOGII DENTUS
(dalej zwanym podmiotem leczniczym)
I UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ
Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego w podmiocie leczniczym jest rejestracja pacjenta.
Odbywa się ona osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osoby trzeciej i jest możliwa:
a) bezpośrednio w podmiocie leczniczym w godzinach pracy,
b) telefonicznie:
BYDGOSZCZ, przy ul. Curie-Skłodowskiej 60, tel. 570 343 200
BYDGOSZCZ, przy ul. Waryńskiego 51, tel. 502 451 067
TORUŃ, przy ul. Chełmińska 21, tel. 502 451 146
TORUŃ, przy ul. Dziewulskiego 21, tel. 502 451 233
c) mailowo:
BYDGOSZCZ, przy ul. Curie-Skłodowskiej 60, mail: curie@dentus.com.pl
BYDGOSZCZ, przy ul. Waryńskiego 51, mail: warynskiego@dentus.com.pl
TORUŃ, przy ul. Chełmińska 21, mail: chelminska@dentus.com.pl
TORUŃ, przy ul. Dziewulskiego 21, mail: dziewulskiego@dentus.com.pl
d) online: za pośrednictwem portalu znanylekarz.pl, poprzez formularz dostępny na stronie
www.dentus.com.pl oraz www.facebook.com/CentrumStomatologiiDentus
Pacjenci zapisywani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń przez wykwalifikowaną i doświadczoną
rejestratorkę, przy uwzględnieniu kalendarza wizyt prowadzonego przez poszczególnych lekarzy
zatrudnionych w naszym podmiocie. Rejestratorka po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, w tym
rozpoznaniu potrzeb pacjenta, szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę; na standardową wizytę
konsultacyjną przeznaczamy zazwyczaj ok. 30 minut. Natomiast na leczenie specjalistyczne, w tym
zabiegi to lekarz określa ilość czasu potrzebną na realizację zaplanowanego świadczenia.
Podczas ustalenia terminu wizyty niezbędne jest podanie w szczególności następujących danych
pacjenta: imię i nazwisko oraz numer telefonu.
Podmiot leczniczy ma prawo do weryfikacji tożsamości pacjenta. Potwierdzeniu tożsamości mogą
posłużyć następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport, karta pobytu, legitymacja szkolna lub
studencka. Odmowa okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość może skutkować
nieudzieleniem świadczenia zdrowotnego.
W przypadku konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego rozpoczętego w innym gabinecie,
na umówioną w podmiocie leczniczym wizytę należy przynieść skierowanie lub opis dotychczas
przeprowadzonych zabiegów, a także dokumentację medyczną w zakresie umożliwiającym
kontynuowanie leczenia.
2
II LISTA REZERWOWA
W przypadku długich terminów oczekiwania na wizytę pacjent może skorzystać z zapisania się na
listę rezerwową. W momencie odwołania terminu wizyty przez innego pacjenta, recepcja kontaktuje
się z osobami zainteresowanym z propozycją wcześniejszego terminu.
III POTWIERDZANIE I ODWOŁYWANIE WIZYT
Wizyty pacjentów są potwierdzane przez pracowników podmiotu leczniczego dwa dni przed
planowanym terminem, poprzez wysłanie wiadomości SMS z prośbą o zwrotne potwierdzenie
stawienia się na wizytę. Dzień przed wizytą rejestratorki medyczne dzwonią natomiast do tych osób,
które nie odpowiedziały na wiadomość SMS. Jeśli wizyta zaplanowana jest na poniedziałek, jej
potwierdzenie następuje w sobotę. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji zwrotnej do
godziny 18.00 na dzień przed zaplanowanym terminem, umówiona wizyta zostaje anulowana.
Pacjenci, którzy chcieliby odwołać lub przełożyć umówioną wizytę, proszeni są o kontakt osobisty,
telefoniczny lub poprzez SMS z podmiotem leczniczym nie później niż 24 godziny przed ustalonym
terminem wizyty, a w nagłych wypadkach (np. choroby) w dniu wizyty tak szybko, jak będzie to
możliwe. Dzięki temu inny pacjent z listy rezerwowej lub z bólem/awarią będzie mógł skorzystać ze
zwolnionego w naszym grafiku miejsca.
Jeśli świadczenie zdrowotne nie może być udzielone z przyczyn leżących po stronie pacjenta,
w szczególności w przypadku nieprzybycia, nieodwołania wizyty, uiszczony na poczet tej wizyty
zadatek przepada i stanowi wynagrodzenie podmiotu leczniczego za gotowość do udzielenia
zaplanowanego świadczenia zdrowotnego.
W przypadku zaistnienia zdarzenia losowego u pacjenta, w następstwie którego nie mógł
on w wymaganym terminie odwołać zaplanowanej wizyty ani się na nią stawić, po złożeniu przez
niego oświadczenia lub przedłożenia zaświadczenia albo dokumentu potwierdzającego takie
okoliczności, uiszczony na poczet tej wizyty zadatek podlega zwrotowi.
W przypadku braku odwołania przez pacjenta co najmniej dwóch wizyt lub odwołania wizyty na
mniej niż 24 godziny przed jej terminem, wyznaczenie nowej wizyty będzie możliwe dopiero
po uiszczeniu zadatku w wysokości 200 zł. Płatność ta zostanie rozliczona na koniec zrealizowanej
wizyty.
Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia świadczenia w ustalonym
terminie, w tym przesunięcia ustalonego terminu wizyty z przyczyn od siebie niezależnych,
w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią udzielenie pacjentowi
3
danego świadczenia. O takiej sytuacji pacjent zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub
poprzez SMS, a wpłacony przez niego zadatek podlega zwrotowi lub za jego zgodą przechodzi na
nowo ustalony termin wizyty.
IV KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA PACJENTÓW
Bezwzględne pierwszeństwo w udzieleniu świadczenia zdrowotnego w naszym podmiocie
leczniczym mają osoby zapisane na wizytę. Szanując naszych pacjentów, dokładamy wszelkich
starań, aby precyzyjnie zaplanować ramy czasowe udzielanych świadczeń, nie dopuszczając
do opóźnień w ich realizacji. Niestety może zdarzyć się, że czas trwania zabiegu poprzedzjący
Państwa wizytę wydłuży się i zostaniecie przyjęci z pewnym opóźnieniem, za co z góry
przepraszamy. Jeżeli wiemy wystarczająco wcześniej o przewidywanym opóźnieniu, zostaniecie
Państwo o nim poinformowani telefonicznie lub SMS-owo. Prosimy jednak, abyście mieli Państwo
zawsze przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili
do ewentualnych opóźnień.
V PIERWSZA WIZYTA | DOKUMENTACJA MEDYCZNA
W przypadku pierwszej wizyty w naszej placówce prosimy o przybycie z ok. 15-minutowym
wyprzedzeniem. Przy rejestracji pacjent winien okazać dokument tożsamości oraz podać
niezbędne do założenia indywidualnej dokumentacji medycznej wymagane przepisami prawa1
dane, w tym:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) adres miejsca zamieszkania,
d) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru
PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
e) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub
niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela
ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
f) adres e-mail.
Pacjent podczas pierwszej wizyty zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz dotyczący stanu jego
zdrowia oraz ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do
1 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666 z późn. zm.)
4
uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach
zdrowotnych oraz oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do
uzyskiwania dokumentacji.
VI SPÓŹNIENIA NA WIZYTĘ
W uzgodnionym terminie wizyty pacjent zobowiązany jest zgłosić się punktualnie, a w razie
niemożności wypełnienia powyższego obowiązku, niezwłocznie poinformować telefonicznie lub
poprzez SMS podmiot leczniczy o takiej okoliczności.
Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut traktowane są jako niestawienie się na wizytę z winy
pacjenta, a tym samym rezygnacja z wizyty. Za zgodą lekarza istnieje możliwość przyjęcia pacjenta
spóźnionego, jedynie w przypadku, gdy nie spowoduje to opóźnień wizyt pozostałych pacjentów.
VII PŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI
Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom odpłatnie. Wysokość opłat
za świadczenia zdrowotne ustalona została w cenniku podawanym do wiadomości pacjentów przez
jego udostępnienie w rejestracji oraz na stronie internetowej www.dentus.com.pl/cennik.
Płatności za udzielone świadczenia zdrowotne dokonywane są przez pacjentów bezpośrednio po
wizycie w recepcji podmiotu leczniczego. Płatności można dokonać: gotówką, kartą płatniczą
(kredytową), kartą Optus, Paydent, kartą Luxmed lub w systemie ratalnym (Medi Raty), przy czym
chęć skorzystania z tej formy płatności należy zgłosić przed stawieniem się na wizytę, ponieważ
wymaga ona uprzedniej, trwającej kilka dni, weryfikacji pacjenta. Istnieje również możliwość
płatności przelewem, przy czym wymagane jest jego zaksięgowanie na rachunku bankowym
podmiotu leczniczego w dniu poprzedzającym wizytę.
W przypadku świadczeń zdrowotnych z zakresu implantologii, implantoprotetyki, chirurgii,
protetyki, endodoncji oraz ortodoncji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości
zaplanowanego zabiegu. Zadatek ten należy zapłacić najpóźniej 2 dni przed zaplanowanym
terminem wizyty na rachunek bankowy podmiotu leczniczego. Wpłata zadatku jest równoznaczna
z rezerwacją terminu wizyty w celu udzielenia określonego świadczenia zdrowotnego. W przypadku
braku terminowej wpłaty zadatku, termin wizyty zostaje anulowany.
VIII ODMOWA I ODSTĄPIENIE OD LECZENIA
5
Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego
osobie w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej
udzieleniu mogłaby spowodować u niej niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. CENTRUM STOMATOLOGII
DENTUS może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, jeżeli istnieją poważne ku temu
powody, w szczególności gdy:
a) pacjent odmówił wyrażenia pisemnej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego,
dla którego forma ta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest wymagana;
b) stan pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych substancji,
które mogłyby w ocenie personelu podmiotu leczniczego wpłynąć na wystąpienie
ewentualnych powikłań w związku z wykonywanym świadczeniem zdrowotnym
lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie świadczenia zdrowotnego;
c) pacjent zachowuje się agresywnie;
d) pacjent nie stosuje się do zaleceń personelu podmiotu leczniczego co do konieczności
przygotowania się w określony sposób do świadczenia, w tym w szczególności do wykonania
niezbędnych badań, a także do przedłożenia ich wyników w podmiocie leczniczym
we wskazanym terminie;
e) w ocenie lekarza pacjent nie kwalifikuje się do wykonania danego świadczenia zdrowotnego;
f) pacjent odmówi udzielenia informacji niezbędnych dla prawidłowego udzielenia świadczenia
zdrowotnego lub wypełnienia wszystkich stosowanych w podmiocie leczniczym i wymaganych
przepisami prawa dokumentów;
g) pacjent nie dokona płatności za udzielone w podmiocie leczniczym świadczenie zdrowotne.
W przypadku odstąpienia lub odmowy udzielenia pacjentowi świadczenia zdrowotnego przez
lekarza wpłacony przez pacjenta zadatek na poczet realizacji umówionej wizyty zostaje zwrócony.
Niniejszy Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym został nadany przez
jego kierownika i wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.
…………………………………………………………..
6

Toruń
ul. Chełmińska 21
tel. 56 62 259 25
kom. 502 451 146
Toruń
ul. Dziewulskiego 21
tel. 56 648 00 31
kom. 502 451 233
Bydgoszcz
ul. Waryńskiego 51
tel. 52 340 60 80
kom. 502 451 067
Bydgoszcz
ul. Curie-Skłodowskiej 60
tel. 52 307 00 25
kom. 570 343 200